BÖBREK (Kg)

BÖBREK (Kg)
670.00
ALABALIK MANTARLI KAŞARLI KILÇIKSIZ

ALABALIK MANTARLI KAŞARLI KILÇIKSIZ
290.00
YAPRAK KANAT (Kg)

YAPRAK KANAT (Kg)
490.00
TAVUK BONFİLE (Kg)

TAVUK BONFİLE (Kg)
490.00
KÖFTE (Kg)

KASAP KÖFTE, ACILI KÖFTE, KAŞARLI KÖFTE VE SEBZELİ SATIR KÖFTE

KÖFTE (Kg)
940.00
SUCUK (Kg)

SUCUK (Kg)
960.00
CİĞER (Kg)

CİĞER (Kg)
950.00
DANA BİFTEK (Kg)

DANA BİFTEK (Kg)
1020.00
KUZU ET GRUBU (Kg)

KUZU ET GRUBU (Kg)
1100.00
KUZU PİRZOLA (Kg)

KUZU PİRZOLA (Kg)
1140.00
ANTRİKOT (Kg)

ANTRİKOT (Kg)
1100.00
KÜŞLEME (Kg)

KÜŞLEME (Kg)
1280.00
BONFİLE (Kg)

BONFİLE (Kg)
1480.00
MANGAL

MANGAL
60.00