BÖBREK (Kg)

BÖBREK (Kg)
825.00
CİĞER (Kg)

CİĞER (Kg)
1320.00
DANA BİFTEK (Kg)

DANA BİFTEK (Kg)
1.485.00
ANTRİKOT (Kg)

ANTRİKOT (Kg)
1485.00
BEYTİ (Kg)

YAPRAK, KELEBEK VE SARMA BEYTİ

BEYTİ (Kg)
1.420.00
KUZU ŞİŞ (Kg)

KUZU ŞİŞ (Kg)
1.420.00
KUZU KÜLBASTI (Kg)

KUZU KÜLBASTI (Kg)
1.420.00
KUZU PİRZOLA (Kg)

KUZU PİRZOLA (Kg)
1.460.00
KÜŞLEME (Kg)

KÜŞLEME (Kg)
1685.00
BONFİLE (Kg)

BONFİLE (Kg)
1925.00
MANGAL

MANGAL
80.00