ALABALIK MANTARLI KAŞARLI KILÇIKSIZ
310.00
YAPRAK KANAT (Kg)
570.00
TAVUK BONFİLE (Kg)
570.00
KASAP KÖFTE (Kg)
1.010.00
ACILI KÖFTE (Kg)
1.010.00
SEBZELİ SATIR KÖFTE (Kg)
1.010.00
KAŞARLI KÖFTE (Kg)
1.010.00
HELLİM PEYNİRLİ KÖFTE (Kg)
1.010.00
SUCUK (Kg)
1120.00
MANGAL
70.00